ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №6

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 15.05.2020 ГОД.

 

    

 

РЕШЕНИЕ №81

 

 

На основание чл.8, ал. 6 от ЗМДТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет –Хасково реши:

 

1.Освобождава от заплащането на такси по чл.21, ал.1 и ал.3, и цени на услуги по чл.56, т.1, б. „а“, „б“, „в“ и „г“ и чл.56а от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, лицата, които са преустановили дейността си или част от нея, в резултат на въведените противоепидемични мерки и не използват услугите, за които се дължат такси и цени.

Срокът, за който се освобождават лицата, е времето през което е обявено извънредно положение, като лицата се освобождават от заплащането на бъдещи такси и цени, след приемане на настоящото решение.

 

2.Освобождава лицата, за които е въведена абсолютна забрана за осъществяване на дейност, съгласно въведените противоепидемични мерки, от заплащане на такса битови отпадъци за срока на въведеното извънредно положение.

 

3.Освобождаването от такси и цени на услуги става след подаване на заявление-декларация по образец до Кмета на Община Хасково.

 

4.Възлага на Кмета на Община Хасково да изготви образец на заявление-декларация.

 

                              

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/