ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Станислав Дечев – Кмет на община Хасково

 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

С настоящата докладна записка, предлагам да бъде приет Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково.

 

  1. Причини, които налагат приемането на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково:

С Решение №887/19.04.2019 г. на Общински съвет Хасково са приети Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково. Правилата са приети на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Решение № 839/22.02.2019 г. на Общински съвет Хасково и представляват общ административен акт. Доколкото същите са обвързани с бюджета за 2019 г., то към настоящия момент въз основа на тези правила не може да се отпуска еднократна финансова помощ, каквато е предвидена и в бюджета за 2020 г. на община Хасково. Поради тази причина е необходимо да се приеме Правилник, който представлява нормативен административен акт и ще се отнася за неопределен и неограничен брой адресати, като същия ще има многократно правно действие, което от своя страна няма да изисква ежегодното приемане на правила за предоставяне на финансовата помощ.

 

  1. Цели, които се поставят:

С предложения Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково, се създават гаранции за прозрачност и публичност при кандидатстването, както и стриктно спазване  на принципите, заложени в българското законодателство.

Предложението е свързано с опростяване на процедурите за кандидатстване и одобрение, както и минимализиране на изискуемите документи от родителите/осиновителите.

 

  1. Необходими финансови средства:

С Решение 30 от 31.01.2020 г., Общински съвет Хасково, прие Бюджета за 2020 г. на Община Хасково. В него са включени средства за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на община Хасково.  Предвидените за това средства са в размер на една минимална работна заплата за съответната година на раждане.

През 2019 г. са подадени 363 заявления за отпускане на финансова помощ за живородено/осиновено дете, от тях одобрените за които е изплатена помощ са 279.

Общата сума на отпуснатите средства е в размер на 156 240 лева.

За 2020 година предвиждаме средствата да са в размер на  170 190 лева, като предвиждаме същия брой подадени и одобрени заявления

За 2021 и 2022 г. съгласно бюджетната прогноза на правителството се очаква МРЗ да бъде в размер на 650 лв., за тези две години очакваните средства ще бъдат в размер на 181 350 лева.

 

  1. Очакван резултат:

Като цяло се очаква насърчаване и увеличаване на раждаемостта, овладяване на демографския срив в общината, както и намаляване на негативните тенденция за раждане на деца от непълнолетни и ниско образовани майки.

 

  1. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият Правилник е подзаконов нормативен акт в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, поради което не е в противоречие с европейското законодателство и с разпоредбите на Европейските директиви, предвид съответствието на националното законодателство с тях.

 

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът за приемане на Правилника е публикуван на интернет страницата на Община Хасково за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за предложения и становища.

 

Предвид  изложеното предлагам  Общински съвет - Хасково  да приеме следното. 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково реши:

Приема Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково.

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

Прикачени файлове