ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

                            

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Съгласно чл.8, ал.2 от Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково, срокът в който родителите могат да кандидатстват за записване на децата си в детските градини за следващата учебна година е 31.05.2020г.

На 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България бе обявено извънредно положение. Впоследствие бе приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Към настоящия момент в Община Хасково няма въведена електронна система за прием на децата в детските градини.

Предвид настоящата ситуация, считам че следва за 2020 г. да се предвиди възможност за родителите в срок до 30 юни да могат да кандидатстват за записване на децата си в детските градини за следващата учебна.

Във връзка с обявеното извънредно положение до 13.05.2020г. и предвид въведените противоепидемични мерки, с цел да не се създават предпоставки за струпване на хора, предлагам срока по чл.8, ал.2 от Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково,  да бъде удължен с един месец до 30.06.2020г., съответно срока по чл. 10, ал. ал.2  да бъде удължен до 15.07.2020г.

За прилагането на изменението в Наредбата няма да са необходими допълнителни финансови средства.

Резултата, който се очаква от прилагането на разпоредбата ще бъде еднократен, доколкото действието й ще бъде ограничено единствено за 2020 г. и то за месеците юни и юли. С допълнението на Наредбата се дава възможност за подаване на достатъчен брой заявления от родителите за запълване на групите в детските градини и гарантиране на финансирането им за учебната 2020/2021г., съгласно единните разходни стандарти.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) срокът за предложения и становища по проектите на нормативните актове е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. В настоящия случай, считам че са налице обстоятелства, които обуславят определянето на минималния срок от 14 дни.

За месец май 2020 г. е предвидена сесия на ОбС – Хасково за 15.05, поради което обективно липсва възможност да се определи срок за предложения и становища, който да е по-дълъг от 14 дни.

С оглед на епидемиологичната обстановка в страната е необосновано да се прави извънредна сесия, тъй като това ще предизвика отново струпване на много хора на едно място, което категорично не се препоръчва.

Освен това първият срок, който се предлага да се промени за 2020 г. изтича на 31.05.2020 г. и за да може да постигне целта, поради която се приема – да не се струпват много хора на едно място при подаване на документите, следва да се измени възможно най-рано. В противен случай, ще се създаде несигурност за лицата, които следва да изпълнят определени задължения до 31.05, което от своя страна ще предизвика подаване на документи от всички преди 31.05.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет - Хасково  да вземе следното

 

 

                                                              Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

На  основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл.59, ал.1 и чл.61 от ЗПУО, Общински съвет - Хасково:

 

1.  ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на  Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в Община Хасково, както следва:

 

 §1. Към Преходни и заключителни разпоредби се създават § 4 и § 5, със следното съдържание:

 

  „§4. Срокът, определен в чл.8, ал.2, за 2020 г. е до 30 юни“

  „§5. Срокът, определен в чл.10, ал.2, за 2020 г. е до 15 юли“

 

§2.Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от деня на обнародването му.

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ
Кмет на община Хасково

 

 

Изготвил:

Йорданка Иванова

Началник отдел ОКМДС