ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

За промяна в публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

от Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково

 

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

           

На 31.03.2020 г. е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково.

       

Целта на изменението е да се предостави през 2020 г. възможност за заплащане на такса битови отпадъци с 5 % отстъпка до 30 юни 2020. Към настоящия момент съществува вероятност Общински съвет – Хасково да не проведе заседание до края на месец април. В същото време в проекта на изменение на Наредбата - §2 е записано, че изменението влиза в сила от деня на обнародването му

       

С оглед да се изпълни целта на изменението в Наредбата, предлагам §2 да придобие следната редакция:

        „

§2.Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от 01.05.2020 г.“

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/