ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

        

В чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково (Наредбата) е предвидено, че предплатилите такса битови отпадъци (ТБО) за цялата година в срок до 30 април на текущата година, ползват отстъпка от 5 (пет) на сто.

На 13.03.2020 г. с Решение на Народното събрание на Република България бе обявено извънредно положение. Впоследствие бе приет и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно §26 от ПЗР на закона „През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година“.

В Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) не е предвиден срок, при който ТБО може да се заплати с отстъпка, но в чл.69 от ЗМДТ е посочено, че таксата се заплаща по ред, определен от общинския съвет.

Предвид настоящата ситуация, считам че следва за 2020 г. да се предвиди възможност за лицата, които ще предплатят ТБО за текущата година в срок до 30 юни да използват предвидената в чл.17, ал.2 от Наредбата отстъпка. По този начин срока за възползване от въведената отстъпка за 2020 г., ще се синхронизира със срока за възползване от отстъпката за данъка върху недвижимите имоти, както и върху данъка върху превозните средства. От друга страна това би представлявало и вид облекчение за задължените лица.

За прилагането на изменението в Наредбата няма да са необходими допълнителни финансови средства, тъй като при изготвянето на План-сметката за разходите от такса битови отпадъци през 2020 г. е взето под внимание предвидената възможност за заплащането на таксата с отстъпка. На база опита от събирането на дължимите данъци и такси, може да се направи предвиждане, че от тази възможност биха се възползвали същите лица, които ежегодно се възползват от предвидената отстъпка, т.е. това няма да доведе до събиране на по-малко средства от ТБО.

Резултата, който се очаква от прилагането на разпоредбата ще бъде еднократен, доколкото действието й ще бъде ограничено единствено за 2020 г. и то за месеците май и юни. С допълнението на Наредбата се дава възможност за ползване на отстъпка от заплащане на ТБО за 2020 г. през по-голям период от време в сравнение с определения в Наредбата срок за използване на отстъпката.

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на Закона за местните данъци и такси с тях.

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) срокът за предложения и становища по проектите на нормативните актове е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. В настоящия случай, считам че са налице обстоятелства, които обуславят определянето на минималния срок от 14 дни. Една от причините, за приемане на изменението за предоставянето на по-дълъг срок за ползване на отстъпката от 5% при плащане на ТБО за цялата година, е въвеждане на облекчение, което ще обхване месеците май и юни. Това от своя страна е обусловено от създадената епидемична обстановка и въведените противоепидемични мерки, не само в България, но в световен мащаб. От друга страна към настоящия момент не може да се прецени кога ще е възможно да се проведе заседание на Общинския съвет, а допълнението на Наредбата би постигнало целения ефект, в случай че се приеме преди 30 април.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да приеме следното

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

Общински съвет - Хасково, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, както следва:

 

        §1. Към Преходни и заключителни разпоредби се създава § 8, със следното съдържание:

 

        „§8. Срокът, определен в чл.17, ал.2, за 2020 г. е до 30 юни“

 

         §2.Настоящото изменение и допълнение на Наредбата влиза в сила от деня на обнародването му.

 

 

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

         /Станислав Дечев/