Справка по чл.26 ал.5 от ЗНА

 

   

На 27.02.2020 г. е публикувана Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на чл.40, т.16 от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково.

 

   

Съгласно чл.26 от Закона за нормативните актове, до 27.03.2020 г. не са постъпили писмени предложения за изменения и допълнения на проекта за решение, както на официалните електронни адреси, така и в Деловодството на Община Хасково и на Общински съвет – Хасково.