ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №80

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие:

 

1.Община Хасково да разработи проектно предложение и кандидатства по процедура BGENERGY-2.001 – „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, която се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство /ФМ на ЕИП/ 2014-2021.

 

2.Община Хасково да участва в проекта с International Development Norway /IDN/ от Норвегия като партньор.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                      /Таня Захариева/