ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №77

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за газоснабдяване на ПИ №77195.451.46 по КК на гр.Хасково.

Трасето на газопровода преминава през земеделски пътища, публична общинска собственост.

За имотите, които не са собственост на община Хасково е представено становище от съответния собственик.

 

 

 

 

       

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/