ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №75

 

 

I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал. 9 от ЗОС, чл.45, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и открива процедура за продажба с публичен търг на:

         1. УПИ V в кв.13а по плана на с.Конуш, Община Хасково, с площ 1155,00 кв.м., с начална тръжна цена  12 200,00 лева без ДДС.

         2. УПИ XIII в кв.34 по плана на с.Войводово, Община Хасково, с площ 510,00 кв.м., с начална тръжна цена  4 600,00 лева без ДДС.

         II. Датите за провеждане на първоначалните и евентуални повторни публични търгове, сроковете за подаване на офертите, депозитите и таксите за участие, начина за обявяване и продажба и други допълнителни условия да се посочат със заповед на Кмета на Община Хасково за провеждане на търгове за продажба на обекти – частна общинска собственост.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/