ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №74

 

 

     

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ, чл.6, ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

 

1.Променя собствеността на частта от 30,00 кв.м., която не попада в габаритите на новопроектираната улица от публична в частна общинска собственост.

    

2.Дава съгласие да се придадат 30,00 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.429.38  към Поземлен имот с идентификатор 77195.429.126 по КК на гр.Хасково.

 

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с  Филиз Сали Шаиб от гр.Хасково, за прехвърляне в собственост  на частта от 30,00 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.429.38 по КК на гр.Хасково при цена 620,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/