ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №72

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС чл. 54 ал. 1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

                   

 10/508 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.718.118 по КК на гр.Хасково, целият с площ 508,00 кв.м. се продават на  Зейние Мехмед Али от гр.Хасково, за сумата от  480,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

       

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/