ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №71

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1  от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл. 17, ал. 3 и 5 от ЗУТ ,чл.6,ал.1 от ЗОС,Общински съвет – Хасково :

1.Променя собствеността на частта от 3,77 кв.м., която не попада в габаритите на новопроектираната улица от публична в частна общинска собственост.

2.Дава съгласие да се придадат 3,77 кв.м. площ от общински Поземлен имот с идентификатор 77195.737.3  към Поземлен имот с идентификатор 77195.737.436 по КК на гр.Хасково.

3.Упълномощава Кмета на Община Хасково да сключи предварителен договор с Деница Стайкова Кекени-Секе от гр.Хасково, за прехвърляне в собственост  на частта от 3,77 кв.м.  от  Поземлен имот с идентификатор 77195.737.3 по КК на гр.Хасково при цена 420,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/