ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №66

 

       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл.54 ал.1, т.2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 год. и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :

 

319/1819 идеални части от Поземлен имот с идентификатор 77195.703.524 по КК на гр.Хасково, /ж.р.“Кенана“/, целият с площ 1819,00 кв.м. се продават на Петър Стайков Стайков от гр.София, сумата от 12 000,00 лева без ДДС.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/