ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №65

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.9 от ЗОС,  във връзка с процедура по реда на чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС чл. 54 ал.1, т. 2 от Наредба  за управление и разпореждане с общинска собственост Общински съвет – Хасково допълва годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 година и прекратява съсобствеността между Община Хасково и физически лица чрез продажба частта на Общината, както следва :    

 

127/627 идеални  части  от Поземлен имот с идентификатор 77195.112.48 по КК на гр.Хасково, /“Кекличево стопанство- А“/, целият с площ 627,00 кв.м. се продават на Ангел Георгиев Ковачев от гр.Хасково, за сумата от 2 800,00  лева без ДДС.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/