ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ХАСКОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От инж.Георги Иванов – Кмет на Община Хасково
 
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково. 
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
С Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково се уреждат основните правила, задълженията и ограниченията на физическите и юридическите лица, свързани с организацията на движението на пътните превозни средства (ППС) и пешеходците на територията на община Хасково. Сумите от наложените глоби по реда на тази наредба, следва да бъдат събирани от общинския бюджет. Наложително е тези средства да постъпват своевременно и същевременно да се даде възможност нарушителите да ги изплащат в най-кратки срокове.
В много от големите общини, като Пловдив и София, неправилното паркиране е регулирано с  налагане на глоба с фиш, което към настоящия момент е неприложимо за нас, в следствие на заведените дела от страна на областна управа. Тези общини издават собствени фишове, с които налагат глоба до 50 лв. В нашата наредба остана да действа чл.35, който дава тази възможност, но на практика е неприложима, тъй като липсва образеца на официалния документ – „фиш”, определящ размера на наложената глоба.
Проблемът е, че при използване на фишовете, издадени по реда на Закона за движение по пътищата, събраните глоби се превеждат по сметка на държавния бюджет, а не на общината. Същите се налагат от държавни служители, а не от общински такива.  Община Пловдив вече две години работи със свои фишове, издадени на база гласуваните наредби от Общинския съвет. Целесъобразността налага и ние да приложим и използваме тази  възможност. В противен случай разпоредбата на чл.35 остава неприложима и нарушителите ще бъдат санкционирани само с актове и наказателни постановления по реда на Закона за движение по пътищата.
Същевременно в Закона за движение по пътищата, чл.189, ал.9, се предвижда при изплащане в срок на наложени глоби с електронни фишове, намаление от 30 на сто на размера на глобата. По този начин се стимулира своевременното плащане и бързата събираемост на наложените глоби, което безспорно се отразява положително и на бюджета. Считам, че е редно и ние да дадем подобна възможност за извършване на плащане в намален размер на наложените глоби с фиш. Същото ще доведе до по-голяма събираемост и увеличение на приходите от глоби.
Във връзка с това е наложително изменение на Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, с което ще можем да постигнем по-добра организация на движението на пътните превозни средства и по-висока събираемост на наложените глоби.
Предвид изложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното
 
РЕШЕНИЕ:
 
1. На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Хасково изменя и допълва Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, както следва: 
Чл.5  придобива следната редакция: 
Чл. 5. „Организацията на движението по улиците и площадите на гр. Хасково се извършва съобразно транспортните комуникации и инфраструктура, когато няма приет Генерален план за организация на движението.”
 
Чл. 12 ал. 2 придобива следната редакция: 
Чл. 12 ал. 2. Забранява се отстраняването или повреждането на пътни знаци, парапети, осветителни тела, спиркови знаци и др. без разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с общинска администрация.
 
Чл. 27 ал. 9 придобива следната редакция: 
Чл. 27 ал. 9. Определянето на нови места към списъка в приложение 2 става, след изготвяне на съответна схема, одобрена от комисията по транспорт в Община Хасково. Включването в списъка се извършва с решение на Общинския съвет.
 
В чл.30, се създава нова ал.5 с текст:
Ал.5 При изтичане на работното време на „синя зона” автомобилите, задържани принудително с техническо средство – „скоба”, се репатрират на наказателния паркинг.
 
Чл. 31 се изменя както следва: 
Чл. 31.(1) При неправилно паркирано МПС, в нарушение на чл. 26 и чл. 27,  упълномощените от кмета лица могат да издават фиш и в отсъствие на водача.
(2) Общински съвет Хасково приема Образец на фиша за неправилно паркиране.
 
Създава се нова ал.5 на чл. 35, а досегашната ал.5 става ал.6 :
Чл. 35  (5) При плащане на глобата наложена с фиш в 7-дневен срок след издаването му, се дължи 50 на сто от нейния размер.
(6) Средствата, събрани от нарушителите по паркирането, се внасят в бюджета на община Хасково.
 
 
2.  На основание чл.31, ал.2 от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване на безопасността на движението на територията на община Хасково, Общински съвет - Хасково приема образец на фиш:
 

О Б Щ И Н А   Х А С К О В О / HASKOVO MUNICIPALITY

 

ГЛОБА С ФИШ № ………/TRAFFIC TICKET No

 

Днес/Today, ……….20… год. в гр. Хасково/in city of Haskovo  подписаният/ the undersigned………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

/име, презиме и фамилия/ name, father’s name, surename/

на длъжност/ at official position ……………………………………………………………….................................................

при/ in……………………………………………………..- гр. Хасково / city of Haskovo установих, че / witnessed that  водачът на МПС с ДК№ / the driver of vehicle with plate licence No………………………….. в гр.Хасково/ in city of Haskovo, на ул./бул./ address: street/ blvd……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. е извършил нарушение на чл./committed a violation under article………………. …………………….. от Наредбата за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община Хасково /from the Regulation about the public peace in using of motor vehicle and ensuring the security of the movement on the territory of municipality Haskovo, поради което на основание чл.167, ал.2 от ЗДП и чл.35, ал.1/ and on the grounds of art.167, paragraph 2 of the Road Traffic Act and art.35, paragraph 1 from the pointed Regulation of Municipal Council- Haskovo  от посочената Наредба на ОбС - Хасково му се налага глоба в размер на …….. /………../ лв./ to the driver is imposed a fine in the amount of………………BGN.  Фишът е издаден на основание на чл. 35 ал.3 от Наредбата и чл. 31 от посочената Наредба на ОбС – Хасково и се счита за връчен на нарушителя./ The traffic ticket is issued on the grounds of art.35, paragraph 3 from the Regulation and art.31 from the pointed Regulation of Municipal Council- Haskovo and is considered as delivered to the offender. Глобата се заплаща в касовия салон на община Хасково, пл. “Общински” 1 или по банков път в Райфайзенбанк, клон Хасково IBAN BG05RZBB91558420000107, код 446500, BIC – RZBBBGSF./ The fine should be paid in the cash hall of municipality Haskovo, sq. Obshinski 1 or by bank transfer in Raiffeisenbank, branch Haskovo,  IBAN BG05RZBB91558420000107, code 446500, BIC – RZBBBGSF.  Съгласно чл.35, ал. 4 от Наредбата, издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление./ Under the terms of art.35, paragraph 4 from the Regulation, an outstanding ticket the fine by which is not paid within seven days of the date of issuing, shall be regarded as enforceable penalty decree. При плащане на глобата наложена с фиш в 7-дневен срок след издаването му, се дължи 50 на сто от нейния размер./Upon payment of the fine, imposed by traffic ticket, within 7 days after its issue, 50% of the size of the fine is due.

При присъствие на водача на МПС, извършил нарушението фишът се издава на основание чл. 35 ал. 1 от Наредбата на водача/ At the presence of the driver of the vehicle, committed the violation, is issued a traffic ticket according to art.35, paragraph 1 from the Regulation: ………………………………………….., ЕГН/ ID No: …………………………, постоянен адрес/ permanent address……………………………………………

Съставител/Issuing Officer: …………………………… 

Получих екземпляр от глобата с фиш/ I received a copy of the traffic ticket.....................................................................................

(име, фамилия/ first, last name)

Нарушител/ Offender:…………………

КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж. Георги Иванов/ 
 
 
ДОСЕГАШНИ ТЕКСТОВЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО
 
Чл. 5 (1) Организацията на движението по улиците и площадите на гр. Хасково се извършва на основата на Генерален план за организация на движението (ГПОД).
(2) ГПОД обхваща всички транспортно-комуникационни площи на града, които обслужват движението на ППС, пешеходците и паркирането.
(3) ГПОД се приема от Експертния съвет по устройство на територията, след съгласуване с Постоянната комисия по транспорта на Общински съвет и се одобрява от кмета на общината.
Чл.12 (2) Забранява се отстраняването или повреждането на пътни знаци, парапети, осветителни тела, спиркови знаци и др. без разрешение на стопанисващите ги организации и без съгласуване с общинска администрация и сектор “КАТ – ПП”.
Чл.27 (9) Определянето на нови места към списъка в приложение 2 става, след изготвяне на съответна схема от заинтересованите лица и съгласуване със сектор “КАТ – ПП”. Включването в списъка се извършва с решение на Общинския съвет.
Чл. 31.(1) При неправилно паркирано МПС, в нарушение на чл. 26 и чл. 27, упълномощените от кмета лица могат да издават фиш и в отсъствие на водача, съгласно чл.186, ал.3 от ЗДП.
(2) Образец на фиша за неправилно паркиране е даден в Приложение 4. /ОТМЕНЕН с Решение №14912 от 26.11.2012 г. на ВАС/
Чл.35.(1) За явно маловажни случаи на нарушение на тази наредба, установени при  извършването им, органите по чл. 33 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 лева. 
(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или размера на наложената му глоба или откаже да подпише фиша, се съставя акт по реда на чл. 33 от тази наредба.
(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол. Освен фиш, да се залепва и стикер на колата, като самото нарушение се документира чрез заснемане с фотоапарат.
(4) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволна в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.
(5) Средствата, събрани от нарушителите по паркирането се внасят в бюджета на община Хасково. 
/доп. с Решение №308 от 14.12.2012 г./