ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №60

 

І. На основание чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.16, ал.3 от Правилника за прилагането му, Общински съвет – Хасково определя 5-членна Местна комисия в състав:

        Председател: Танер Емин – заместник-кмет на Община Хасково

        и

        Членове:

        1. Андрей Стайков Делиев – гл.юрисконсулт на Община Хасково;

        2. Тодор Димитров Грозев -  главен архитект на Община Хасково;

        3.Любомир Михов – началник-отдел „Разпореждане с общинска собственост“ на Община Хасково;

        4. Коста Петков Стоев – общински съветник в Общински съвет – Хасково.

 

        ІІ. Общински съвет – Хасково предлага на Управителния съвет на НКЖФ да утвърди състава на комисията и да обнародва решението в Държавен вестник.

 

        ІІІ. Общински съвет – Хасково утвърждава следното разпределение на средствата, формирани в Местната комисия по §17 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, както следва:

        -за заплащане на сътрудници                         - 30%;

        -за материално стимулиране на членовете на Местната комисия  - 50%;

        -за консумативи и канцеларски разходи     - 10%;

        -за обяви, публикации и др.                          - 10%.

 

        Таксата, събирана от правоимащите вложители да бъде 3% върху изплатената компенсация.

 

 

       

 

 

     

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/