ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

    

РЕШЕНИЕ №59

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнение на Обществен договор за ред и сигурност между Община Хасково и  РУ - Хасково, Общински съвет – Хасково променя състава на Комисия по обществен ред и сигурност, създадена с Решение №201 от 24.06.2016 г.,  както следва:

 

Председател: Динко Тенев – заместник-кмет на Община Хасково;

 

Секретар: Венцислав Кирчев – РУ – Хасково;

 

Членове:       

      - Пламен Лечев – секретар на Община Хасково;

      - Иван Расоков – началник на РУ – Хасково;

      - Станимир Чардаклиев – РУ – Хасково;

      - Димо Чобанов – началник сектор КАТ ПП – Хасково;

      - Адам Адамов – началник на Общинска полиция – Хасково;

      -  Петя Ангелова - директор на Дирекция “Социално 

подпомагане” – Хасково;

   - Юлия Динкова – секретар на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;

      - Николай Симеонов – Община Хасково;

      - Румен Атанасов – Община Хасково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/