ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

    

РЕШЕНИЕ №58

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5 от Търговския закон и чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет – Хасково реши:

1. Избира за управител на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково – Албен Събков Манджуков, за срок от 3 години, който да бъде вписан като управител и представляващ дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

2. Възлага на новоизбрания управител да предприеме необходимите действия по вписване промяната в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

3. Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 4 /четири/минимални работни заплати за страната.

4. Кметът на община Хасково да сключи договор за възлагане на управлението на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково с новоизбрания управител и да прекрати договора с освободения управител.

5. Освобождава управителя на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково – Йордан Христов Панев, който да бъде заличен като управител и представляващ дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

6. Освобождава от отговорност Йордан Христов Панев -  досегашен управител на „Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/