ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №5

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 28.02.2020 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №53

 

 

       

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.12 от Наредба №3 за упражняване правата на Община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково определя за представител на Община Хасково в „МБАЛ - Хасково” АД – д-р Марио Георгиев Янакиев.

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/