ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО                           

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: изменение и допълнение  на чл. 40, т.16 от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Общински съвет Хасково е приел Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково/Наредбата/ с Решение №586/07.03.2003г. В чл. 40, т.16 от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ от Наредбата са уредени цените на техническите услуги за  разглеждане, съгласуване  и одобряване на проекти за линейни обекти на техническата инфраструктура, разписани в две подточки, касаещи ремонтите и реконструкцията на обектите, респективно изграждането на  нови обекти, а именно:

16. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкция на В и К мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както и за нови В и К мрежи:

Цена на услугата на база дължина на трасето L в метри:

А. L £ 100 м – 100 лв.

Б. 100 м < L £ 500 м – 250 лв.

В. 500 м < L£ 1000 м – 400 лв.,

Г. L > 1000 м – 600 лв.

Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за нови електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни мрежи, както и други такива, без нови В и К мрежи, на техническата инфраструктура:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост  – 1.00 лв./м’, но не по малко от 50 лв.;

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения – 5.00 лв./м’, но не по малко от 100 лв.;

Посочената по-горе редакция е на чл.40, т.16 от наредбата отразява последните действащи изменения приети с Решение №473 от 29.01.2010 г. на Общински съвет Хасково

В изпълнение на Закона за местните данъци и такси(ЗМДТ) внасям за разглеждане и приемане на изменение и допълнение на  чл.40, т.16  от Наредбата. Съгласно чл.8 ЗМДТ Общински съвет е органът, който определя размера на таксите при спазване принципите за възстановяване  на пълните разходи на общината по предоставяне на услугите ,създаване условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигането на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

Обосновка за конкретната необходимост от приемането на промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

 

  1. Причини които налагат промяната.

 При изготвянето на проекта бе направен анализ на действащите такси по чл.40, т.16 от наредбата и след като се взе в предвид  Доклад на зам. кмет на гр. Хасково се установи следното:

До сега действащият текст от на чл. 40, т.16 от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково възпрепятства и ограничава  възможностите за подобряване на качеството на инфраструктурните услуги поради неуточнени и не дотам изяснени текстове, липсваща конкретика и актуализация на Наредбата с цел спазване на действащото законодателство.

Основание за приемане промяната в Наредбата е необходимостта от спазване на общоприет правен принцип за съответствие между закон и подзаконов нормативен акт уреждащ неговото прилагане с цел законосъобразност, както и с цел заплащане на реално извършена услуга. Техническите услуги се извършват от едни и същи служители и Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) и целта на таксите е именно осигуряване обезпеченост на разходите, но не и реализиране на приходи които са печалба за общината.

  1. Цели които се поставят.

Нормативната разпоредба на  чл.40, т.16  от Наредбата касае регулиране на обществени отношения свързани с първоначално изграждане на инфраструктурни обекти. Целта на промяната е да улесни и насърчи изграждането на техническата инфраструктура на територията на община Хасково с оглед получаване от населението максимално добри и качествени услуги.

  1. Финансови и други средства необходими за прилагане на новата уредба.

За прилагане на измененията и допълненията в Наредбата не е необходимо изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината както и ангажиране на допълнителен човешки ресурс.

 

  1. Очаквани резултати.

Резултатите които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите наложили приемането на същите.

  1. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение и допълнение  на чл. 40, т.16 от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково е подзаконов нормативен акт в съответствие с Закона за нормативните актове и Закона за местните данъци и такси. И двата нормативни акта кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност свързани с тази материя.

  1. Правно основание.

Чл. 21,ал.1 ,т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.8,ал.1 от Закона за местните данъци и такси(ЗМДТ).

 

  1. Фактическо основание .

В изготвеният проект за изменение и допълнение на чл.40, т.16  от Наредбата се предвижда:

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения – запазване на размера на определената такса 5.00 лев за 1 лин. метър, но не по малко от 100 лв., но се въвежда горна граница не повече от 10 000 лв. С въведената граница се цели постигане на баланс при определяне на финансовата тежест за инвеститорите при изграждане на нови линейни мрежи на техническата инфраструктура при спазване на изискванията на чл.7 и 8 от ЗМДТ. Също така настоящият проект отчита социално икономическата необходимост от предоставянето и ползването от всички граждани качествени услуги свързани с новоизградена техническа и физическа  инфраструктура.

 

С оглед на изложеното предлагам да бъде изменен и допълнен текстът на  т.16, чл. 40 от Раздел VІ „Такси за технически услуги“ от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково със следното съдържание:

„16. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкция на В и К мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както и за нови В и К мрежи:

Цена на услугата на база дължина на трасето в метри:

А.  до 100 метра - 100 лева

Б.  над 100 до 500 метра - 250 лева

В. над 500 до 1000 метра - 400 лева

Г. над 1000 метра - 600 лева   

Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за нови електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни мрежи, както и други такива, без нови В и К мрежи, на техническата инфраструктура:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова  – 1.00 лев за 1 лин. метър, но не по – малко от 50 лв.;

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения5.00 лев за 1 лин. метър, но не по малко от 100 лв. и не повече от 10000лв;“

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното:

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет - Хасково приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково, както следва:

 

§1. Чл.40, т.16 от Наредбата придобива следната редакция:

16. Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкция на В и К мрежи, електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура, както и за нови В и К мрежи:

Цена на услугата на база дължина на трасето в метри:

А.  до 100 метра - 100 лева

Б.  над 100 до 500 метра - 250 лева

В. над 500 до 1000 метра - 400 лева

Г. над 1000 метра - 600 лева   

Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за нови електронни, съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни мрежи, както и други такива, без нови В и К мрежи, на техническата инфраструктура:

За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова  – 1.00 лев за 1 лин. метър, но не по – малко от 50 лв.;

За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения5.00 лев за 1 лин. метър, но не по малко от 100 лв. и не повече от 10000лв;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станислав Дечев

Кмет на Община Хасково