До

Г-жа Захариева

Председател на Общински съвет, гр.Хасково

 

До Общински съвет, гр. Хасково

 

Копие

До

Комисията по култура

Към Общински съвет, гр.Хасково

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Росен Петков Божилов

 

Правно основание:

Закона за нормативните актове:

Чл. 26 /4/

 

Уважаема г-жо Председател,

 

Във връзка с проекта за  нова ”Наредба за финансово подпомагане на местната култура в община Хасково” предлагам така внесената проекто наредба да бъде приета с измененията, които посочвам по- долу или ако не бъде приета, да се измени сега съществуващата.  До сега действащата и новопредложената в по- голямата си част се припокриват, като в новопредложената има положения, които водят до двусмисленост и неточност. Също така има разминаване в определени членове от новата наредба за вземане на решения за одобряване на финансово подпомагане въз основа на критериите, които се предлагат по определени направления. Част от критериите по направленията създават предпоставка  за съмнение в компетентността на комисията.

 

Предлагам да се промени процентното разпределение по направленията:

 

Чл. 2 (1) Определеният годишен общ размер на финасовите средства в бюджета на Община Хасково за подпомагане на местните организации,опериращи в сферата на културата, местните културни институти, читалища и творци се разпределя в четири направления по следния начин:

 

1. Финансово подпомагане  за дейността на общинските читалища в Община Хасково – 20 %  от общия размер на финансовите средства но не повече от 12 000 лв. за всяко едно читалище.

 

2. Финансово подпомагане по направление ”Културни инициатави” разпределени на конкурсен принцип за организиране и провеждане на културни прояви, издаване на книги, печатни произведения с културна стойност и създаване на произведения на изкуството – 58% от общия размер на финансовите средства но не повече от 7 000 лв. за една културна инициатива на един кандидат.

-Всеки кандидат по направление  Културни инициативи имат право само на две искания за финансова подкрепа.

 

3. Финансово подпомагане по направление ”Мобилност” могат да получат-  местни културни организации, местни културни институти, читалища, творчески колективи и здружения – 20% от общия размер на финансовите средства, но не повече от 3 000 лв за оделната мобилност.

-Всеки кандидат има право да кандидатства само с едно искане по финансова подкрепа мобилност.

 

4. Финансово подпомагане по направление ”Млади местни творци” до навършване на 30 годишна възраст – 2%

от общия размер на финансовите средства, за творческа стипендия от 200 до 1 000 лв. за един кандидат.

-Всеки кандидат има право на една стипендия.

 

 

Чл.4 Допустимият максимален размер на финансовото подпомагане е:

 

  1. Финансово подпомагане за дейността на общинските читалища – не повече от 12 000 за всяко отделно читалище.

 

  1. Финансово подпомагане по направление ”Културни инициатави” – не повече от 7 000 за една            културна инициатива на един кандидат.

 

  1. Финансово подпомагане по направление ”Мобилност” – не повече от 3 000 за отделната мобилност

 

 

Предложение за нов състав на ЕКСПЕРТНА комисия, която се назначава със заповед на кмета на община Хасково в срок най- късно до 20.03.2020 г:

 

Предлагам да бъдат направени следните промени в:

 

 Чл. 6 

 

(3) Експертната комисия, за разпределение на финансовите средства за подпомагане на местната култура  да се състои от следните две съставни подкомисии – ОЦЕНИТЕЛНА и СЪВЕЩАТЕЛНА, като  ОЦЕНИТЕЛНАТА да се състои от 5 членове от които:

 

  • един член, общински съветник от Постоянната комисия по образование, култура и вероизповедания, определени от Председателя на ОС
  • един член, общински съветник от Постоянната комисия по бюджет и финанси, определен от Председателя на ОС
  • един член ,общински съветник от Постояннат комисия по обществен ред и законност, определен от Председателя на ОС
  • двама членове, представители на Общинска администрация, определени от Кмета на общината

 

Заседанията и решенията на Оценителната  комисията се вземат с мнозинство от 50% + 1 гласа от ченовете й.

 

 ”СЪВЕЩАТЕЛНА” (ПОМОЩНА) с членове от читалищата, културните институти, представители на местните културни организации,сдружения и творци. Двете комисии – Оценителната и Съвещателната работят заедно,  но членовете на СЪВЕЩАТЕЛНАТА комисия нямат право на оценяване(точкуване) на проекти, а участват само с разяснителни и компетентни мнения. 

 

Състав на СЪВЕЩАТЕЛНАТА комисия:

- един представител на културните институти

- един представител на читалищата

- един представител на художниците

- един представител на танцовите  колективи и сдружения

- един представител на музикалните и певчески колективи и сдружения

- един представител на поети и писатели

- един представител на актьори (артисти)

 

Тяхната задача е да подпомагат и разясняват на ОЦЕНИТЕЛНАТА комисия евентуално възникнали въпроси по проектите, както и да присъстват по време на оценяването на проектите в заседанията на Оценителната комисия. Горепосочените се избират от предложения на всяка гилдия без задължителен характер и се назначават от кмета на общината. Тъй като Съвещателната комисия не взема участие в точкуването, присъствието на нейните членове на заседанията на Оценителната комисия трябва да е с обикновено мнозинство.

 

Чл.12. (1) За отчитане на направените разходи с получените по реда на тази наредба финансови средства организациите и лицата, получили средства, съставят отчет по образец, койтосе предава в деловотството на Община Хасково най-късно до 30 дни след приключването на всички дейности,за които е получено финансирането.

 

 

Чрез това изменение целим да бъдат обхванати всички гилдии в културния живот на община Хасково, както и да се даде възможност на всички културни дейци да кандидатстват по Наредбата без да се ограничава тяхното право на финансиране по посочените направления, тъй като същите няма да имат право да оценяват проекти или инициативи и няма да са в конфликт на интереси.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение:

 

 

Росен Петков Божилов                                                                              21.02.2020 г.

WADF Международен лицензиран съдия

Изпълнителен директор на Международен Фестивал

 Вълшебен свят - Хасково

Изпълнителен директор на СК РОНА