ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от общински съветници при Общински съвет – Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Хасково

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

Представяме на Вашето внимание предложение за изменение на чл. 4 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Хасково, заради настъпили промени в нормативен акт от по-висока степен, както и заради влязло в сила Решение на Административен съд – Хасково.

МОТИВИ (съгласно чл. 28 от Закона за нормативните актове)

Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Хасково е приета с Решение №155 от 27.04.2012 г. Във връзка с влезли в сила от 02.01.2018 г. промени в чл. 9, ал. 9 от Закона за общинската собственост се налагат изменения в нея по отношение на приемането на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. В същото време с Решение №938 от 09.01.2018 г. на Административен съд – Хасково е отменена ал. 2 от чл. 2 на Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Хасково заради несъответстващи норми в нормативен акт от по-висока степен, какъвто е Законът за общинската собственост.

В тази връзка се налага редакция на чл. 4 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост на община Хасково, който да отговаря на действащото законодателство на Република България, който към настоящия момент гласи следното:

Чл. 4. (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;

2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

(2) В изпълнение на стратегията по ал. 1 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

/Текстът на  ал.2 – ОТМЕНЕН С РЕШЕНИЕ №938 от 09.01.2018 г. на ХАС/

Целта на предлаганите от нас промени е да се синхронизира действието на местната Наредба за управление и разпореждане с общинската собственост с действащия Закон за общинската собственост в частта му за внасянето и приемането на общински Стратегия и Програма за управление на общинската собственост, както и за Плана за действие на общинските концесии. Въвеждането на публично обсъждане на тези важни стратегически за управлението документи ще допринесе за по-голяма прозрачност и ще даде допълнителна възможност на гражданите да участват пряко в местното самоуправление. Законодателят е предвидил местните власти сами да определят реда, по който те да обявяват на населението Плана за действие за общинските концесии и Програмата, както и промените в тях. Същото се отнася и за Стратегията за управление на общинската собственост през мандата, която кметът внася най-късно три месеца след своята клетва, а Общинският съвет приема, или не.

За синхронизиране на текстовете в общинската Наредба за управление и разпореждане с общинската собственост и Закона за общинската собственост не са необходими финансови средства. Предлаганата промяна е в съответствие със законодателството на Европейския съюз.

Предвид гореизложените мотиви предлагаме Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 33, ал. 1., т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 8 и ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково изменя чл. 4 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

Чл.4 (1) Общинският съвет приема Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:

1. Основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;

2. Основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;

3. Нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;

4. Други данни, определени от общинския съвет.

(2) В изпълнение на Стратегията по ал. 1 Общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със  Закона за концесиите и годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с Плана за действие за общинските концесии и съдържа:

1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;

2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия;

3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;

4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

6. Обектите по т. 5 от първостепенно значение;

7. Други данни, определени от общинския съвет.

(3) Кметът на общината предоставя проектите за Стратегията по ал. 1 и Програмата по ал. 2 за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 14 /четиринадесет/ дни предварително на официалната интернет страница на Община Хасково, както и в местни средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по реда, определен за публично обсъждане на бюджета на общината. За постъпилите предложения се съставя протокол, който се прилага като неразделна част към проектите за стратегия и програма при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.
(4) Приетите проекти на Стратегия и Програма и промените в тях се обявяват на местната общност като се публикуват на официалните интернет страници на Общината и Общинския съвет, в 14 дневен срок от приемането.

 

ВНОСИТЕЛИ:

/следват подписи/

 

Богдан Кирилов

Маргарита Маркова

Коста Стоев

Виктор Годжов

Камен Тодров

Даниел Йорданов

Георги Пеев

Светослава Стоянова