ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №47

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и при необходимост парцеларен план за техническата инфраструктура за поземлен имот 77195.4.8 по КК на гр.Хасково, м. „Къс чешме“, землище на гр.Хасково, с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „за склад за съхранение на селскостопанска техника и жилищни нужди“.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/