ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

    

 

РЕШЕНИЕ №44

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.7 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационни услуги, сключени между Оператора „ВиК“ ЕООД – гр.Хасково  и Асоциацията по ВиК – Хасково, чиито член е и Община Хасково,Общински съвет –Хасково реши:

  1. Приема представените по списъка активи на Оператора „ВиК“ ЕООД –  гр.Хасково, описани в фактура № 9140000109 от 31.12.2018г. на стойност 103 385,59лева без ДДС или 124 062,71лева с ДДС. Инвестициите /активите/ са  описани в протокола на междуведомствената комисията при огледа им.
  2. Дава съгласието да се заведат по баланса на Община Хасково представените активи в приетия им стойностен вид, след приемането им с Решение на Общинския съвет и последващо подписване на приемо–предавателен  протокол.  
  3. Община Хасково от името на кмета и главния счетоводител да подпишат приемо - предавателен протокол с оператора „ВиК“ ЕООД гр.Хасково на предварително приетите от комисията по горе посочен списък с активи.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/