ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №42

 

 

       

І. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.25 във връзка с чл.13, ал.1, т.5 от Наредба №3 за упражняване правата на община Хасково върху общинската част от капитала на търговски дружества, Общински съвет – Хасково възлага на Кмета на Община Хасково да проведе конкурс за възлагане на управлението на “Тролейбусен транспорт” ЕООД – гр.Хасково на два етапа – оценяване на програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период и събеседване. Оценката на разработката е по десетобалната система и се формира въз основа на следните критерии:

-съответствие на проекта с нормативната уредба ;

-съответствие на формулираните цели и задачи с вида на търговското дружество и с предмета на дейност;

-анализ на икономическите показатели;

-съответствие на разработения проект с обективното състояние на дружеството;

-логическа структура на разработката.

 

        УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

        1. Изисквания към кандидатите:

        1.1.Да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен “магистър” по една от следните специалности: икономическа, юридическа или инженерно-техническа.

        1.2.Да имат най-малко 5 години трудов стаж.

        1.3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

        1.4.Компютърна грамотност Word, Excel.

        2. Необходими документи за участие в конкурса:

        2.1. Заявление за участие в конкурса /свободен текст/ с посочване на три имена, адрес и телефонен номер

        2.2. Автобиография.

        2.3. Медицинско свидетелство.

         2.4.Документи, удостоверяващи придобита образователно-квалификационна степен (документи удостоверяващи, че кандидата отговоря на изискванията по т.І.1.1., т.І.1.2. и т.І.1.4.)

        2.5.Документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит.

        2.6.Свидетелство за съдимост.

        2.7.Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждат за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност.

        2.8.Декларация от лицето, че:

        2.8.1.Не извършва от свое или от чуждо име търговски сделки с предмет сходен с предмета на дейност на дружеството.

        2.8.2.Не участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност с предмет сходен с предмета на дейност на дружеството.

        2.8.3.Не заема длъжност в ръководните органи на други дружества с предмет сходен с предмета на дейност на дружеството.

        2.8.4.Не е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.

        2.8.5.Не е управител, контрольор и член на изпълнителни или контролни органи на друго еднолично търговско дружество.

        2.8.6.Не е народен представител, министър, заместник-министър, председател на комитет, областен управител, заместник-областен управител, кмет, заместник-кмет, кметски наместник, секретар на община, изпълнителен директор и член на надзорния съвет на Агенцията за приватизация.

        2.8.7.Не работи по трудов договор.

 

        ІІ. Всеки кандидат представя в отделен запечатан плик в момента на подаване на заявлението за участие програма за развитието и дейността на търговското дружество за 3-годишен период.                                                        

        ІІІ. Документите за участие в конкурса могат да бъдат подавани до 14.02.2020год. в стая №309, ет. ІІІ в сградата на Общинска администрация Хасково.

 

        ІV. Конкурсът ще се проведе на 17.02.2020 г. в заседателната зала на Общинска администрация Хасково, ІІ етаж от 11.00 часа.

 

        Настоящото решение да се публикува на официалната интернет страница на Община Хасково – www.haskovo.bg

 

        V. Определя комисия за провеждане на конкурса в състав:

 

        Председател:  Динко Тенев – Заместник-кмет на Община Хасково

 

        Членове: Златко Марчев – общински съветник, председател на ПК по ТСУ и транспорт;

 

Делян Делчев – общински съветник, председател на ПК по общинска собственост и стопанска политика

 

Тодорка Стоянова – гл. счетоводител, дирекция “Финансово-счетоводни дейности и бюджет” на Община Хасково;

 

Янко Петев – директор на дирекция “Икономика и стопански дейности, управление на общинската собственост” на Община Хасково;

 

Веселин Иванов  - член на транспортната комисия към Община Хасково;

 

Андрей Делиев – главен юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” на Община Хасково;

 

Резервни членове;

Иван Минев - общински съветник

Валентина Василева – ст. Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване“ на Община Хасково

 

       

В срок до 19.02.2020г. комисията изготвя протокол, с който предлага за одобрение от Общински съвет - Хасково кандидата, класиран на първо място.

 

VІ. На основание чл.60, ал.2 от Административно процесуалния кодекс, допуска предварително изпълнение на решението.

               

 

МОТИВИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ: След обстоен анализ на дейността на “Тролейбусен транспорт” ЕООД, дългият период от време /от декември 2016г. до настоящия момент/, в който не е проведен конкурс за възлагане на управлението на търговското дружество въпреки решението на Общински съвет - Хасково и при отчитане на необходимостта от провеждане на конкурс, се прецени, че с оглед защита на обществения интерес се налага да се допусне предварително изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/