ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №41

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА във връзка с чл.12, ал.2 от ЗЕЕ, Общински съвет – Хасково приема ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА  за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Хасково за периода 2020 – 2030 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/