ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №36

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Хатидже Юсеин Делиюсеин, за обект: „Надстройка на търговски обект на един етаж“ с идентификатор 77195.711.7.8.2 и ЗП 28 кв.м., находящ се в сграда с ид. 77195.711.7.8 в ПИ с идентификатор 77195.711.7 по КК на гр. Хасково, целия с площ 2766 кв.м., при граници на имота: 77195.711.5, 77195.711.235, 77195.711.236, 77195.710.187, на  стойност 1480,40 (хиляда четиристотин и осемдесет лева и четиридесет стотинки) без ДДС;     

 

2.Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                     /Таня Захариева/