ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

 

     РЕШЕНИЕ №33

 

  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж за пристояване и надстрояване в полза на:
  • Лилия Кръстева Иванова, за реализиране на тераса към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.710.116.1.37 (представляващ Апартамент №36, ет.6, вх.Б в ж.к. „Орфей“ №24, описан в Нот. акт №290, том II, рег. №1233, дело №223 от 2005г.), находящ се в сграда с идентификатор  77195.710.116.1 по КК на гр. Хасково със ЗП 9,60 кв.м. (на стойност 384,00 лева);
  • Ламбо Петров Ламбов, за реализиране на тераса към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.710.116.1.43 (представляващ Апартамент №42, ет.7, вх.Б в ж.к. „Орфей“ №24, описан в Нот. акт №144, том IV, рег. №7434, дело №675 от 2007г.), находящ се в сграда с идентификатор  77195.710.116.1 по КК на гр. Хасково със ЗП 9,60 кв.м. (на стойност 384,00 лева);
  • Марийка Вълчева Гюргакова, за реализиране на тераса към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.710.116.1.49 (представляващ Апартамент №48, ет.8, вх.Б в ж.к. „Орфей“ №24, описан в Нот. акт №31, том II, дело №1354 от 1996г.), находящ се в сграда с идентификатор  77195.710.116.1 по КК на гр. Хасково със ЗП 9,60 кв.м. (на стойност 384,00 лева)

 

или РЗП 28,80 кв.м., за обект: „Пристройка и надстройка за тераси към многофамилна жилищна сграда с ид. 77195.710.116.1“ в ПИ с идентификатор 77195.710.116 по КК на гр. Хасково, целия с площ 1466 кв.м., при граници на имота: 77195.710.115, 77195.710.117, 77195.710.227, 77195.710.63, на обща стойност 1152,00 (хиляда сто петдесет и два лева) без ДДС;      

 

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/