ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №28

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.8 от ЗОС и чл.4, ал.1 от Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, Общински съвет – Хасково приема Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2020-2023 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/   

 

 

 

 

Прикачени файлове