ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №25

 

 

 

       

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17 от ПМС 381/30.12.2019 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020 г., Общински съвет – Хасково реши:

В съответствие с утвърдената структура и численост на Общинска администрация - Хасково, утвърждава 9 бр. кметски наместници.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/