ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №24

 

 

1.На основание чл.22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл.62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет – Хасково определя за свой представител в Областния съвет за развитие на Област Хасково – Таня Трендафилова Захариева – председател на Общински съвет – Хасково.

 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 представител на Общински съвет – Хасково, той да бъде заместван от Николай Иванов Николов или Мюмюн Сали Мюмюн - заместник-председатели на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/