ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №4

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 31.01.2020 ГОД.

 

 

    

РЕШЕНИЕ №23

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.4, ал.1, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински съвет – Хасково променя състава на Постоянните комисии на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

       

- В Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика, на мястото на Митко Петров Петров влиза  Румен Людмилов Стоянов;

 

       

- В Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности, на мястото на Митко Петров Петров влиза Румен Людмилов Стоянов;

 

- В Постоянната комисия по бюджет и финанси на мястото на Румен Людмилов Стоянов влиза Димитър Георгиев Траянов;

 

       

- В Постоянната комисия по земеделието, горите и проблемите на селата на мястото на Танер Мюмюн Емин, влиза Якуб Расим Хаджиосман.

 

       

- В Постоянната комисия по спорт, туризъм и младежки дейности на мястото на Димитър Георгиев Траянов влиза Георги Делчев Георгиев.

 

 

- В Постоянната комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки на мястото на Митко Петров Петров влиза Иван Величков Минев.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/