ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛНА  ГРУПА „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за финансово подпомагане на местната

                     култура.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

За трета поредна година в бюджета на Община Хасково са заделени средства от собствените приходи на общината за финансово подпомагане на местната култура. Тези финансови средства трябва да бъдат разпределени при наличието на ясни правила, които да са в интерес на всички заинтересовани страни и които действително да допринесат за развитието и обогатяването на културния живот в общината.

До настоящия момент средствата се разпределяха на основата на правилата в действащата до момента Наредба за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на общински културни институции, общински читалища, местни културни организации и творци, приета с Решение № 637 от 30.03.2018 г., изм. и  доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г.  и Решение №837 от 22.02.2019 г. на Общински съвет – Хасково. Натрупаният през последните две години опит показва, че е нужно да се направят съществени промени в принципите и в реда за отпускането на финасовите средства за подпомагане на местната култура. Това и наложи изготвянето на нова наредба, която да замени досегашната. В съпоставка с досегашната наредба промените се изразяват основно в следното:

1. Запазват се четирите направления за финансово подпомагане на местната култура с досегашното разпределение на средствата по всяко едно направление като процент от общо отпуснатите финансови средства, но средствата, които са специално предназначени за читалищата, им се отпускат като обща субсидия за различните дейности в тяхната годишна програма.

2. Поставят се ограничения за броя на исканията, които могат да подадат отделните кандидати, както и се променя единичният максимален размер на финансовото подпомагане:

- по програма „Културни инициативи“ всеки кандидат може да подаде до 2 искания, като максималният размер на финансовото подпомагане се намалява от 10000 на 9000 лв.

- за мобилност всеки кандидат може да подаде само 1 искане, като максималният размер на финансовото подпомагане се увеличава от 2000 на 2500 лв.

4. Променя се съставът на експертната комисия, която определя разпределението на финансовите средства за финансово подпомагане. Броят на членовете, които оценяват и класират кандидатите за финансово подпомагане, от 9 става 7, от които 3 общински съветници, 2 представители на местната администрация и 2 с опит и дейност в областта на културата. Към тях се включва и един технически сътрудник от местната администрация.

5. Променя се начинът за разпределяне на финансовите средства за финансово подпомагане по програма „Културни инициативи“. Досега комисията, освен че определяше кои кандидати да получат финансово подпомагане, определяше и размера му за всеки кандидат. Това породи огромно недоволство у всички кандидати и имаше отрицателен ефект върху качеството на изпълнените дейности. По новия ред всеки член на комисията попълва индивидуална карта за оценка по две групи критерии, от които едната група са критерии за бюджет. Точките в картите на членовете на комисията се сумират и се делят на броя на членовете. Така се получава средната оценка за инициативата на кандидата. Ако по една от двете групи критерии той е получил под 50% от точките, не се класира. Въз основа на средната оценка на кандидатите, получили над 50% от точките за всяка от двете групи критерии, се извършва класиране. По реда на класирането кандидатите получават финансово подпомагане искания от тях размер до изчерправането на общия финансов ресурс по тази програма. По този начин се цели да се осигури финансиране само за най-стойностните културни инициативи.

6. Този принцип на класиране на кандидатите се прилага и по програмите за мобилност и за стипендии на млади творци.

7. Въвежда се изискването членовете на комисията да не са свързани лица с кандидатстващи физически и юридически лица.

8. Въвежда се нов период за провеждането на дейностите, които могат да получат финансиране – от 31 март на настоящата календарна година до 31 март на следващата календарна година. Съответно променят се и сроковете за отчитане.

 

Уважаеми общински съветници,

 

При изработването на настоящата наредба сме се ръководили от натрупания през последните две години опит, както и от принципа за справедливо, разумно, ефективно и целесъобразно разпределение на финансовото подпомагане на местната култура и сме се съобразили с предложенията на местните културни дейци по време на проведеното с тях обсъждане. Също така сме убедени, че разпределението на средствата за подпомагане на културата трябва да става на основата на ясни правила, стимулиращи инициативността и креативността на действащите в областта на културата творци.

 

Предвид гореизложеното предлагаме Общински съвет - Хасково да вземе следното

                           

                                Р Е Ш Е Н И Е :

 

 

На  основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл. 18, ал. 2 от Закона за закрила и развитие на културата и чл. 22, ал. 2 от Закона за народните читалища Общински съвет – Хасково:

 

1. Отменя Наредба за финансиране от собствените приходи на Община Хасково на общински културни институции, общински читалища, местни културни организации и творци, приета с Решение № 637 от 30.03.2018 г., изм. и  доп. с Решение №728 от 27.07.2018 г.  и Решение №837 от 22.02.2019 г. на Общински съвет – Хасково.

 

2. Приема Наредба за финансово подпомагане на местната култура.

 

 

         Приложение: Наредба за финансово подпомагане на местната

                                 култура.

 

 

 

 

 

 

 

Председател на Представителна

група „Демократична България – Обединение“:

                                                                             /Антони Пашов/