ДО                                                   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

от  Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за управление и  разпореждане с

                    общинска собственост.

                  

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост е приета с Решение №155 от 27.04.2012 г. на Общински съвет – Хасково.

Във връзка с изменение на чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост, касаещ безвъзмездното предоставяне на имоти за нуждите на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии, е необходимо да бъде изменена действащата Наредба за управление и разпореждане с общинска собственост, като текста на чл.21 трябва да придобие нова редакция.

Досегашният текст на чл.21 в Наредбата гласи следното:

„чл..21 По този раздел се отдават под наем без търг или конкурс, свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет на общинските ръководства на политически партии, отговарящи на условията предвидени в Закона за политическите партии. Размерът на наема се определя при условията на Закона за политическите партии.“.

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Хасково да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.4 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Хасково изменя Наредбата за управление и разпореждане с общинска собственост, както следва:

 

§1 В чл. 21 текста придобива следния вид:

 

„По този раздел се предоставят безвъзмездно без търг или конкурс, свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.“

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ХАСКОВО:

            /Станислав Дечев/

 

 

Изготвил: Янко Петев - Директор „ИСДУОС“