ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 20.12.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №21

 

 

 

1. Дава съгласие Община Хасково да кандидатства с проект „Рехабилитация и реконструкция на подход към монумент „Св.Богородица“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие с наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.012 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 – Хасково“.

2. Гарантира, че е осигурена устойчивост на проекта и видът и предназначението на предвидената за реконструкция инфраструктура няма да бъдат променяни за период не по-малък от 5 години след крайното плащане към бенефициента.

3. Упълномощавам кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред  УО на ОПРР 2014-2020

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/