ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 20.12.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №20

 

 

 

1. На основание чл.21, ал.1., т.8 от ЗМСМА, Общински съвет-Хасково дава съгласие Община Хасково да разработи и изпълни Проект: „Подобряване на социалната инфраструктура чрез основен ремонт на прилежащи външни пространства към СУ „ Св. Паисий Хилендарски“  гр. Хасково“ финансиран по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” към  МТСП.

2. Общински съвет- Хасково дава съгласие за съфинансиране по проекта в размер на 54,84% от общата стойност, а именно 145 673 лв.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/