ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 20.12.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №19

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.83 ал.2 от Закона за публичните финанси, във връзка с Решение № 52/31.01.2019 г. за бюджетната процедура за 2020 г и Указание БЮ № 3/30.08.2019 г. на Министерство на финансите за подготовка и представяне на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2020- 2022 г. , Общински съвет – Хасково:

 

  1. Приема съгласно Приложение №8 «Прогноза за периода 2020-2022 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности»
  2. Приема съгласно Приложение №1 «Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи  за периода 2020-2022 г.»
  3. Приема съгласно Приложение №6г «Прогноза за за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г.»

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/