ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 20.12.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №12

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, Общински съвет – Хасково реши:

       

1. Определя за делегат на Община Хасково в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България – Станислав Дечев – кмет на Община Хасково.

       

2. Определя за делегат на Общински съвет - Хасково в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България – Таня Захариева – председател на Общински съвет – Хасково.

 

3.При невъзможност за участие на определените по т.1 и  т.2 делегати в заседание на Общото събрание, те ще бъдат замествани съответно от Динко Петров Тенев заместник-кмет на община Хасково и Николай Иванов Николов или Мюмюн Сали Мюмюн - заместник-председатели на Общински съвет – Хасково.         

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/