ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.11.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №10

 

 

  1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.29 от ЗОЗЗ и чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, Общински съвет – Хасково дава предварително съгласие за прокарване на ел.линия НН и учредяване на сервитут през поземлен имот №77195.424.94, с НТП – пасище, мера, публична собственост на Община Хасково. Определя срок на валидност на решението за предварително съгласие – 24 месеца.
  2. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за електрозахранване за ПИ №77195.707.27 по КК на гр.Хасково. Проектът за ПУП е част от комплексен проект за строеж: „Изграждане на кабелна линия НН за присъединяване на „Автосервиз и бензиностанция в ПИ 77195.707.27 по КК на гр.Хасково“.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/