ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.11.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №8

 

 

 

1.На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие Община Хасково да участва с проектно предложение в конкурсна програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

2.Упълномощавам кмета на Община Хасково да предприеме всички необходими действия свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред  Програмния оператор на програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/