ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.11.2019 ГОД.

 

    

РЕШЕНИЕ №6

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.88 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., Общински съвет – Хасково:

  1. Дава съгласие Кметът на община Хасково да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 1 098 700 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходите на общината за неотложни текущи ремонти на общинските пътища и улична инфраструктура съгласно Приложение 11.
  2. Определя обектите, които следва да бъдат коригирани в разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2019 г., планирани с източник средствата от целевата субсидия за капиталови разходи (§§31-13), както следва:

      2.1. Намалява сумата по обект „Ремонти дейности на уличната инфраструктура в селата“ с 288 700 лв.;

      2.2. Намалява сумата по обект „Ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Хасково“ с 925 500 лв.;

      2.3. Увеличава сумата по обект „Основен ремонт на дворно пространство в СУ "Васил Левски" със 115 500 лв. за сметка на намаление от планираните собствени средства за обекта;

      3На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                  /Таня Захариева/