ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.11.2019 ГОД.

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №4

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1, чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.32, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково определя числеността и поименния състав на Постоянните комисии на Общински съвет – Хасково, както следва:

 

1. Постоянна комисия по обществен ред и законност – 9 членове:

Председател: Иван Величков Минев

Секретар:       Исмаил Себахтин  Исмаил

Членове:        Антони Стефанов Пашов

                        Стоил Атанасов Стоилов

                        Албен Събков Манджуков

                        Тянка Тодева Дякова

                        Камен Георгиев Тодоров

                        Богдан Мирославов Кирилов

                        Димитър Георгиев Траянов

 

 

 

 

 

2. Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика – 7 членове:

Председател:  Делян Димчев Делчев

Секретар:        Коста Петков Стоев

Членове:         Митко Петров Петров

                        Въчка Петкова Иванова

                        Мюмюн Сали Мюмюн                   

                        Шабан Рафет Шабан

                        Георги Костадинов Пеев

 

 

3. Постоянна комисия по бюджет и финанси – 7 членове:

Председател:  Цвети Илиев Лалов

Секретар:        Исмаил Себахтин Исмаил

Членове:         Румен Людмилов Стоянов

                        Марио Георгиев Янакиев

                        Светослава Николова Стоянова

                        Маргарита Цветанова Маркова

                        Тодор Савов Савов

                       

                                      

4. Постоянна комисия по ТСУ и транспорт – 7 членове:

Председател:  Златко Радинов Марчев

Секретар:         Сунай Мустафов Алиев

Членове:          Делян Димчев Делчев

                         Стоил Атанасов Стоилов

                         Красен Петков Ангелов

                         Росен Йосифов Атанасов

                         Богдан Мирославов Кирилов

 

5. Постоянна комисия по земеделието, горите и проблемите на селата – 7 членове:

Председател:  Румен Людмилов Стоянов

Секретар:        Антони Стефанов Пашов

Членове:         Димитър Лозков Ничев

                        Добри Василев Беливанов

                        Танер Мюмюн Емин

                        Шабан Рафет Шабан

                        Виктор Георгиев Годжов

 

6. Постоянна комисия по здравеопазване, екология и социални дейности – 7 членове:

Председател:  Марио Георгиев Янакиев

Секретар:         Николай Иванов Николов

Членове:          Митко Петров Петров

                         Атанас Емилов Асенов

                         Мюмюн Сали Мюмюн                                  

                         Маргарита Цветанова Маркова

                         Георги Костадинов Пеев

 

7. Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания – 7 членове:

Председател:  Деян Янков Янев

Секретар:        Тодор Петров Кръшков

Членове:         Атанас Емилов Асенов

                        Иван Матеев Иванов

                        Виктор Георгиев Годжов

                        Росен Йосифов Атанасов

                        Йозджан Расим Мехмед

 

 

8. Постоянна комисия по спорт, туризъм и младежки дейности – 7 членове:

Председател:  Красен Петков Ангелов

Секретар:        Димитър Георгиев Траянов

Членове:         Здравко Валентинов Запрянов

                        Тодор Савов Савов

                        Мирослав Радичев Войников

                        Гюнер Гюнай Зейнал

                        Даниел Насков Йорданов

 

 

9. Постоянна комисия по евроинтеграция, участие по оперативни програми и международни връзки – 7 членове:

Председател:  Въчка Петкова Иванова

Секретар:        Камен Георгиев Тодоров

Членове:         Делян Димчев Делчев

                        Иван Матеев Иванов

                        Сунай Мустафов Алиев

                        Гюнер Гюнай Зейнал

                        Митко Петров Петров

 

 

10. Постоянна комисия по предотвратяване и разкриване конфликт на интереси – 7 членове:

Председател:  Тодор Петров Кръшков

Секретар:         Стоил Атанасов Стоилов

Членове:          Мирослав Радичев Войников

                          Даниел Насков Йорданов

                          Йозджан Расим Мехмед

                          Тянка Тодева Дякова

                          Здравко Валентинов Запрянов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                   /Таня Захариева/