ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №2

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 29.11.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №3

 

 

 

           

На основание чл.24, ал.2 от ЗМСМА и чл.11 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Хасково, Общински съвет – Хасково избира г-н Николай Иванов Николов и г-н Мюмюн Сали Мюмюн за заместник-председатели на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                    /Таня Захариева/