ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ХАСКОВО
 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
от инж.Георги Иванов – Кмет на община Хасково
 
ОТНОСНО: Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Хасково /2011-2015 г./,както и на Оперативен план с времеви график по изпълнение на Стратегията, и приемане на План за развитие на социалните услуги за 2013 г. в Община Хасково.
 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
 
Промените в нормативните актове, касаещи социалните услуги очертаха новата философия на държавната политика в областта на социалните услуги, като поставиха основите на тяхната децентрализация и деинституционализация. Въведените критерии и стандарти за социални услуги гарантират качество на предоставяните услуги. 
Водеща роля в този процес имат общините, които въз основа на задълбочен анализ на потребностите от социални услуги на територията на съответната община разработват стратегии за развитие на социалните услуги.
В изпълнение на законовите разпоредби, с Решение №781 от 24.06.2011 г. на Общински съвет – Хасково, е приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково /2011-2015 г./. 
Съгласно чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги, ежегодно Общински съвет приема и годишен план за развитие на социалните услуги на общинско ниво. 
Общинската стратегия е ключов инструмент за развитие на политики и програми в областта на социалната сфера на територията на Община Хасково и дава възможност за равен достъп, качество и финансовата устойчивост на социалните услуги и обвързване на развитието им с адекватни финансови ресурси.
Годишните планове, които са неразделна част към Общинската стратегия, се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.
Актуализирането на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково /2011-2015 г./ се налага в следствие на дългосрочното й планиране и динамичните процеси и реформи, които се извършват в социалната сфера. Настоящите промени са продиктувани от новите възможности за усвояване на средства по различни европейски програми за разкриване на конкретни социални услуги.  В тази връзка се налага актуализиране и на Оперативния план с времевия график за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Хасково в периода 2011 - 2015 г., който е т.9.1 от Стратегията, и е неразделна част от нея.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл.19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Хасково:
1.Актуализира Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково за периода 2011- 2015 г. /Приложение 1/. 
2.Актуализира Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково за периода 2011-2015 г. /Приложение 2/.
3.Приема План за развитие на социалните услуги за 2013 г. в Община Хасково.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА
ХАСКОВО:
/инж. Георги Иванов/
 
СтП/СтП
 
 
Настоящите промени са продиктувани от фактори, съобразени с готовността на Общината за разкриване на конкретни социални услуги като подходящ сграден фонд, финансови средства, потребностите на различните групи уязвими лица, националните приоритети в социалната сфера за съответната година и възможностите за усвояване на средства по различни програми. Поради настъпили промени в периода от съставяне на Оперативния план с времеви график и неговата актуализация са извършени корекции относно „Източници на финансиране”, „Изпълняваща организация”, период на изпълнение, добавяне или отпадане на дадена мярка или дейност след обстойното им разглеждане и прецизиране от членовете на Координационния съвет. Промените в Плана за действие за 2012 година и планираните дейности за 2013 година са отражение на извършените промени в Оперативния план с времеви график за реализиране на Стратегията, както и в резултат на вече изпълнени дейности към момента на изготвянето им.
Съгласно Закона за социално подпомагане чл. 19, ал. 2 и 3 Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво, съгласувани със съответните дирекции "Социално подпомагане". Годишните планове, 
които са неразделна част към Общинската стратегия се приемат ежегодно и съдържат дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.
 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36 б, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, предлагам Общински съвет - Хасково да вземе следното 
 
Р Е Ш Е Н И Е:
 
4. Приема допълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково за периода 2011- 2015 г. /Приложение 1/. 
 
5. Приема допълнение на Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Хасково за периода 2011-2015 г. /Приложение 2/.