ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №991

 

 

               

1.На основание чл.21, ал.1 , т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Хасково дава съгласие да бъдат отпуснати средства в размер на 10 000 лв. от Резерва на бюджета на Община Хасково за 2019 г. за превоз на ученици от с.Брягово, Община Хасково, учащи се в СУ „Васил Левски” – гр.Хасково.

      

 

2.На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет – Хасково ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящото решение.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                               /Таня Захариева/