ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №989

 

 

 

      

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.16, ал.1, във връзка с чл.1, ал.2 и чл.4, ал.2 от Правилника за реда, начина и условията за предоставяне на еднократни финансови помощи в полза на граждани на Община Хасково, Общински съвет – Хасково отпуска еднократна финансова помощ в размер на  2 000 (две хиляди) лева за лечение на тежък здравословен проблем на Д.Д., с ЕГН **********. от гр.Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                           /Таня Захариева/