ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №986

 

 

 

       

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за ел.захранване на поземлен имот 14550.32.29 по КК на с.Гарваново, м. „Памуклука”, землище на с.Гарваново, с цел изграждане на „Селскостопанска сграда за отглеждане на животни и помещения за обитаване” без промяна предназначението на земеделска земя, съгласно  Наредба №19 от 15.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.  

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/