ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №49

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 13.09.2019 ГОД.

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №982

 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  Общински съвет – Хасково отлага вземането на решение по Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: предоставяне право на безвъзмездно ползване на недвижим имот, общинска собственост за нуждите на „Футболен клуб Хасково 1934”, за следващо заседание на Общински съвет – Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                /Таня Захариева/