ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №964

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет – Хасково одобрява задание и разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване и план схема за техническата инфраструктура за поземлен имот №77195.515.64, м. „Кемера“, землище гр. Хасково с цел промяна предназначението на земята от земеделска в урбанизирана територия с предназначение „Средно жилищно застрояване“.

 

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                                 /Таня Захариева/