ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

ПРОТОКОЛ №48

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО

НА 26.07.2019 ГОД.

 

 

 

 

 

    

РЕШЕНИЕ №958

 

 

       

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 61, ал.2 от НУРОС, Общински съвет – Хасково дава съгласие за учредяване правo на строеж в полза на Айхан Рафет Кадир за допълнителната площ от 104,65 кв.м. във връзка с реализиране на обект: „Пристройка на два етажа към съшествуваща жилищна сграда и гараж“ в ПИ с идентификатор 77195.729.165 по КК на гр. Хасково (ул. „Кричим“№31), целия с площ 652 кв.м., при граници: 77195.729.166, 77195.729.163, 77195.729.164, 77195.729.572, 77195.729.168, 77195.729.167,  на стойност 4186 лева (четири хиляди сто осемдесет и шест лева) без ДДС;   

       

2. Упълномощава Кмета на Община Хасково да извърши всички нормативно определени действия в изпълнение на решението по т.1.

 

 

 

 

 

                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ – ХАСКОВО:

                              /Таня Захариева/